Thay Mặt Kính iPad Mini 1

  • Thời gian sửa chữa: 1 – 2 giờ.
  • Khuyến mãi: Dán màn hình Ipad miễn phí.